Vedeli ste...
že ríbezlák, podobne ako hroznové víno, je v malých množstvách liekom?
sk en
Neprihlásený používateľ

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky devinsky-ribezlak.sk 

1.      Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpu tovaru prostredníctvom internetového obchodu dostupného na www.devinsky-ribezlak.sk konečným Kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že kúpou akéhokoľvek tovaru na internetovom obchode uzatvára s Prevádzkovateľom kúpnu zmluvu na diaľku.

2. Prevádzkovateľom internetového obchodu je Augustín Mrázik, s miestom podnikania Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, IČO: 43366775, IČ DPH: SK1025147002 zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava pod č. 104-20377.

3. Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172-3, fax č.: 02/ 58272 170.

4. Kupujúci môže Prevádzkovateľa kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na webovom sídle.

5. V prípade, že Prevádzkovateľ a Kupujúci uzavreli písomnú zmluvu, majú ustanovenia zmluvy prednosť pred týmito Obchodným podmienkami.

6. Potvrdením nákupu na internetovom obchode vyjadruje Kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2.      Predmet objednávky

1. Predmetom objednávky Kupujúceho môže byť len tovar uvedený na internetovom obchode.

2. Kupujúci si vyberie druh a množstvo tovaru, zadá spôsob doručenia a platby, ako aj kontaktné údaje spolu s adresou, na ktorú má byť tovar doručený a potvrdí objednávku.

3. Kupujúci sa zaväzuje uvádzať len pravdivé údaje tak, aby bolo možné doručiť mu objednaný tovar.

3.      Cena

1. Cena tovaru uvedená na stránkach internetového obchodu je konečná cena pre Kupujúceho vrátane DPH.

2. Cena tovaru bez DPH a výška DPH bude podrobne uvedená vo faktúre po ukončení objednávky.

4.      Dodacie podmienky

1. Kupujúci v rámci prípravy objednávky určí, či mu tovar bude doručený kuriérom alebo si ho osobne prevezme v určených prevádzkarňach.

2. O nákladoch na dodanie tovaru kuriérom je Kupujúci informovaný v rámci vypĺňania objednávky.

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje sa odovzdať objednaný tovar na prepravu najneskôr do dvoch (2) pracovných dní nasledujúcich po dni, kedy bol objednaný.

5.      Platobné podmienky

1. Kupujúci si vyberie spôsob uhradenia kúpnej ceny podľa možností určených na internetovom obchode.

2. Prevádzkovateľ automaticky vystaví faktúru hneď po spracovaní objednávky a zašle na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúciom. Faktúra je splatná

 • okamžite v prípade on-line platby,
 • v momente osobného prevzatia u Prevádzkovateľa alebo pri prevzatí a úhrade zásielky (v prípade dobierky).

3. Faktúra je uhradená dňom pripísania finančnej čiastky na bankový účet Poskytovateľa alebo odovzdaním finančnej hotovosti pri preberaní tovaru.

  6.      Reklamácia, sťažnosti a podnety Kupujúciov

  1. Kupujúci môže kedykoľvek kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených na webovom sídle v prípade akýchkoľvek sťažností, podnetov alebo reklamácií.

  2. V prípade, že tovar vykazuje akékoľvek vady, je Kupujúci oprávnený požadovať dodanie náhradného tovaru rovnakého druhu a v rovnakom množstve alebo vrátenie kúpnej ceny, resp. primeranej časti, ak sa vada týka len časti dodaného tovaru. Kupujúci je v tomto prípade povinný doručiť Prevádzkovateľovi vadný tovar (napr. aj otvorenú fľašu s nespotrebovaným zvyškom obsahu) za účelom zistenia príčiny vady.

  7.      Storno objednávky

  1. Kupujúci je oprávnený bezplatne stornovať objednávku do 24 hodín od momentu odoslania objednávky, avšak len za predpokladu, že objednávka ešte nebola odovzdaná na prepravu kuriérovi – v tom prípade má Kupujúci možnosť odstúpiť od zmluvy podľa čl. 8 týchto Obchodných podmienok.

  2. Stornovať tovar môže Kupujúci prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky použitím kontaktných údajov Prevádzkovateľa. Stornovať sa môže len celá objednávka, nie je možné stornovať len časť objednávky alebo meniť obsah objednávky.

  3. Pri stornovaní objednávky je Kupujúci povinný uviesť číslo objednávky (faktúry) a tovar, ktorý zakúpil tak, aby bolo možné jednoznačne určit objednávku, ktorá má byť zrušená.

  4. V prípade, že Kupujúci už uhradil kúpnu cenu prostredníctvom on-line platby, je Prevádzkovateľ povinný vrátiť Kupujúcemu celú sumu v čo najkratšom čase na jeho účet, najskôr však po pripísaní prostriedkov na účet Prevádzkovateľa (napr. pri úhrade platobnou kartou môže pripísanie prostriedkov trvať dlhšiu dobu). Kupujúci je povinný strpieť čas potrebný na pripísanie finančných prostriedkov k účtu Prevádzkovateľa a následne na svoj účet. Pri tom je Kupujúci povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť, najmä poskytnúť číslo svojho bankové účtu alebo určiť spôsob, akým mu majú byť prostriedky vrátené.

  8.      Odstúpenie od zmluvy

  1. V zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom,  oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

  2. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomnou formou a doručené v uvedenej lehote spolu s nepoškodeným tovarom Prevádzkovateľovi na adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach alebo na internetovom obchode. Písomné odstúpenie od zmluvy musí obsahovať obsah a číslo objednávky, meno a adresu, na ktorú bola zásielka doručená.

  3. Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru Prevádzkovateľovi Kupujúci.

  4. Na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ použiť formulár dostupný na http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014102Pr2.pdf

  5. Odmietnutie prevzať tovar od kuriéra alebo nevyzdvihnutie objednaného tovaru v lehote 14 dní od dňa objednávky sa tiež považuje za odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho.

  9.      Ochrana osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ sa všestranne snaží chrániť osobné údaje Kupujúcich. Údaje poskytnuté v rámci objednávky sa využijú jedine v súvislosti s objednávkou a nebudú poskytnuté tretím osobám.

  2. Poskytnutie osobných údajov Kupujúcim je dobrovoľné za účelom spracovania objednávky a správneho doručenia objednaného tovaru. Kupujúci je povinný uviesť svoje meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu a adresu na doručenie.

  3. Pokiaľ má Kupujúci záujem dostávať od Prevádzkovateľa aktuálne informácie o jeho ponuke, má možnosť prihlásiť sa k odberu aktualít spôsobmi ponúkanými na webovom sídle Prevádzkovateľa.

  10.   Záverečné ustanovenia

  1. Na tovar v internetovom obchode sa vzťahuje zákonná záručná lehota.

  2. Prevádzkovateľ má právo tieto obchodné podmienky zmeniť.

  3. Všetky právne vzťahy vyplývajúce z týchto obchodných podmienok a z právnych úkonov súvisiacich s internetovým obchodom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

  4. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. 9. 2014

  Made by TRIAD Advertising. Powered by SIMPLE WEB
  Výrobca: